Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza nowelizacji ustawy o referendum lokalnym

Portret użytkownika Zdzisław Gromada

Obecnie obowiązujące ustawy o samorządzie i referendum lokalnym są niedoskonałe. Nie pozwalają mieszkańcom naszych małych ojczyzn realnie korzystać z prawa zapisanego w 4 Art. naszej Konstytucji i aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Ok. 50% społeczeństwa jest zupełnie bierna politycznie. Aktywność pozostałych 50% ogranicza się często wyłącznie do uczestnictwa raz na 4 lata w wyborach. Brak zaangażowania mieszkańców w sprawy wspólne powoduje, że często podejmowane są  nieracjonalne decyzje. Politycy mają problemy z podejmowaniem koniecznych lecz niepopularnych decyzji oraz są mało odporni na lobbing wpływowych grup interesów.

Demokracji nie można narzucać i udoskonalać odgórnie. By funkcjonowała efektywnie większość musi być do niej przekonana oraz musi wykazać, że jest wystarczająco dojrzała do sprawowania władzy zwierzchniej. Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia proponuje naukę dojrzałości obywatelskiej przeprowadzić w gminach. Postulujemy uzupełnić ustawę o referendum lokalnym o zapis:

Mieszkańcy gminy w drodze referendum mogą na własny użytek samorządnie ustanowić dla swojej gminy zasady przeprowadzania referendów.

Po wprowadzeniu takiego zapisu każdy samorząd gminny będzie miał prawo do pełnej samorządności. Mieszkańcy zadecydują jaką demokrację chcą mieć w swojej małej ojczyźnie. Zadecydują: Kto ma prawo zarządzić referendum? Kiedy referendum jest wiążące? Które decyzje samorządu muszą obowiązkowo być poddane referendum gminnemu? Jak przeprowadzić głosowania referendalne uwzględniając jej wielkość i tradycje by były tanie i wiążąc?  Itd.

Istotną wadą obecnie obwiązującej ustawy o samorządzie lokalnym jest brak prawa organizowania gminnych referendów przez  gospodarzy  gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów. Takie prawo jest potrzebne w przypadkach gdy nie ma zgody pomiędzy nimi a Radą  Gminy oraz gdy głosy w niej są podzielone. Gospodarz gminy w takiej sytuacji powinien mieć prawo „poprosić” mieszkańców o rozstrzygnięcie sporu i dokonanie wyboru wariantu. Takie prawo jest w demokracji oczywiste.

Mieszkańcy gmin w Szwajcarii od zawsze samodzielnie ustalają swoją gminną konstytucję  i jeszcze nigdy się nie zdarzyło by ktokolwiek chciał im to prawo ograniczyć. Do swojej Konstytucji analogiczny do proponowanego zapis wprowadzili w 1848 roku. Korzystając z niego drogą referendów cały czas dopracowują (poprawiają) swój system polityczny. W tym czasie z narodu którego charakterystycznym zawodem była obsługa gości hotelowych stali się narodem najbogatszym w Świecie. Ich system polityczny jest wzorem dla XXI wieku.[i]

*****************************
Szanowny czytelniku

Jeśli chcesz byśmy autenycznie korzystali w Polce z prawa zapisanego w Art. 4 naszej Konstytucji przystąp do Komitetu OIU "Samorządna Gmina".- dołącz do nas (patrz załącznik).  Prześlij nam swoje TAK na adres:  oiu.samorzadna.gmina@gmail.com

Serdecznie zapraszamy 
________________________________________
[i] Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku wyd. Semper Warszawa 2011