ArtykułPL: Jak właściwie przeprowadzić referendum lokalne

12 wpisów / 0 nowych
Ostatni wpis
jordan
Portret użytkownika jordan
ArtykułPL: Jak właściwie przeprowadzić referendum lokalne

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/430374,jak_wlasciwie_przeprowadzic...
Artykuł z dnia: 2009-10-14, ostatnia aktualizacja: 2010-06-21 14:38 

Jak właściwie przeprowadzić referendum lokalne


W referendum lokalnym w drodze głosowania mieszkańcy województwa, powiatu lub gminy wyrażają swoją wolę m.in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. W referendum można głosować również w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


Z ostatnich danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w trakcie obowiązującej kadencji samorządów losy gminnych władz, aż 60-krotnie oddawane były pod osąd mieszkańców gminy i miasta. Wzrasta również ich skuteczności. W pięciu przypadkach mieszkańcom udało się odwołać wójta, dwukrotnie burmistrza i tyleż samo prezydentów (Zduńskiej Woli i Olsztyna), a niespełna trzy tygodnie temu całą radę gminy Przywidza. Dla porównania w ubiegłej kadencji samorządów (lata 2002-2006) referenda lokalne w sprawie odwołania organu gminnego zarządzane były 92 razy, tylko w 11 przypadkach okazały się ważne, zaś do odwołania wójta doszło zaledwie w trzech przypadkach. W najbliższym czasie zaplanowano sześć referendów. Mieszkańcy gmin wypowiedzą się m.in. w sprawie odwołania prezydenta Lublina, Częstochowy czy Gliwic i wójta Herby. Ocenią również pracę radnych w Aleksandrowie Kujawskim i Gliwicach.

Warunki formalne

Referendum lokalne może być zwołane z inicjatywy 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub powiatu, albo 5 proc. – w przypadku województwa. Inicjatorem może być też organ samorządu terytorialnego. W przypadku województwa jest nim sejmik, a w przypadku powiatów i gmin – odpowiednia rada. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców wystąpić mogą: grupa co najmniej 15 obywateli uprawionych do głosowania (w przypadku referendum gminnego – 5 obywateli, którzy mają prawo wyboru rady gminy); statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danym województwie, powiecie lub gminie; organizacja społeczna działająca na obszarze danej jednostki samorządowej. Inicjator referendum powiadamia pisemnie przewodniczącego zarządu danej jednostki samorządowej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą jego przeprowadzenia. Od tego dnia inicjatorzy referendum mają 60 dni na zebranie wymaganej ilości podpisów mieszkańców.

Przewodniczący zarządu danej jednostki samorządowej po otrzymaniu wniosku z podpisami mieszkańców przekazuje go sejmikowi lub odpowiedniej radzie. Następnie odpowiedni organ samorządowy podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu. Uchwała organu określa pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki do wyboru, termin przeprowadzenia referendum, wzór karty do głosowania, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

Referendum przeprowadzane jest w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kampania referendalna rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum i kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania. Referendum finansowane jest z budżetu województwa, gminy lub powiatu. Wydatki inicjatora referendum są pokrywane z jego źródeł własnych. Aby referendum było ważne, frekwencja w nim musi wynieść powyżej 30 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców danej jednostki samorządowej. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. W sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich referendum jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Odwołanie organów

Jeśli wniosek dotyczy odwołania władz jednostki samorządowej, inicjator referendum przekazuje go komisarzowi wyborczemu wraz z informacją o spełnieniu obowiązku poinformowania mieszkańców o przedmiocie referendum. Do wniosku załącza karty z podpisami mieszkańców. Gdy wniosek mieszkańców spełnia wymogi, komisarz wyborczy postanawia o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy mieszkańców. W przypadku, gdy wniosek dotyczy innych spraw – trafia on do wójta (burmistrza, prezydenta), a w powiecie i województwie – do zarządu jednostki – organy te niezwłocznie potwierdzają na piśmie otrzymanie dokumentu. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie w kwestiach innych niż odwołanie lokalnych władz podlega ocenie organu stanowiącego danego samorządu. Przebiega to dwuetapowo – najpierw wstępnej oceny dokonuje wyłoniona za składu rady (sejmiku) komisja. Inicjator referendum ma zagwarantowane prawo do udziału w jej pracach. Następnie oceny dokonuje rada (sejmik), który podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum albo o odrzuceniu wniosku.

Wyniki referendum

Referendum przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu właściwe terytorialne (wojewódzka, powiatowa i gminna) komisje do spraw referendum i obwodowe komisje do spraw referendum. Powołuje je albo komisarz wyborczy (odwołanie lokalnych władz), albo komisja terytorialna. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu komisja terytorialna podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik referendum. Jeżeli zakończy się ono wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji. Ogłoszenie wyników referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, rozstrzygających o odwołaniu organów gminy przed upływem kadencji, oznacza zakończenie działalności tych organów. Podobnie – w przypadku rozstrzygnięcia o odwołaniu organu stanowiącego powiatu lub samorządu województwa – kończy ich działalność i z mocy prawa – ich organów wykonawczych. Odwołanie staje się ważne po upływie siedmiodniowego terminu przewidzianego na protesty wyborcze. Jeśli mieszkańcy decydują o odwołaniu władz gminy, do czasu nowych wyborów ich funkcję pełni osoba wyznaczona przez prezesa Rady Ministrów.

4 etapy przygotowania referendum z inicjatywy radnych

Przygotowanie uchwały

Uchwała o przeprowadzenie referendum musi m.in zawierać pytanie lub pytania referendum albo zaproponowane mieszkańcom warianty i termin przeprowadzenia referendum.

Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego: rada gminy (powiatu) lub sejmik województwa podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu.

Ogłoszenie referendum

Uchwała rady (sejmiku) w sprawie przeprowadzenia referendum podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W przypadku gminy – uchwała powinna być niezwłocznie rozplakatowana lub ogłoszona w inny sposób.

Przeprowadzenie referendum

Głosowanie przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Koszty referendum

Od 5 tys. zł (gmina Filipów) do ponad 191 tys. zł (Olsztyn) przeznaczają samorządy na przeprowadzenie referendów lokalnych w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta, rady gminy czy miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 985 ze zm.).

Sposób wyświetlania odpowiedzi

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.
Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek

http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/ustroj_i_jednostki/artykuly/...

Jan Wiem
Portret użytkownika Jan Wiem

Musze się pochwalić ale i zasięgnąć opinii.
Otóż dziś udało mi się zainteresować naszą sprawą,
bardzo ważną osobę, jest to redaktor naczelny największego
regionalnego Tygodnika Siedleckiego Pan Krzysztof Harasimiuk.

Jest zainteresowany wspieraniem naszej działalności na łamach jego gazety.
Mam napisać artykuł o demokracji bezpośredniej.
Ma być napisany prostym językiem i dotyczyć zagadnień regionalnego zastosowania db.

Jakie najważniejsze kwestie powinniśmy poruszyć?

Jan Wiem
Portret użytkownika Jan Wiem

Witam.
Artykuł powinien mieć 2 strony A4.

W pierwszej kolejności:

Zastanawiam się nad krótkim opisaniem wszystkich referend w Polsce po II wojnie światowej,
wyjaśnić przyczyny formalne, uniemożliwiające wprowadzenie w życie ich postanowień (50% frekwencja) i zamrażarka Marszałkowska.
Nakreślić scenariusze które mogły by zaistnieć, gdyby zostały one wprowadzone.

Przedstawię, kilka spraw ważnych dla istnienia Narodu Polskiego, które powinny być zatwierdzone przez suwerena np.: gaz łupkowy, gmo, wojskowe misje zagraniczne, waluta euro, system emerytalny.

Potem przedstawię działającą DB w Szwajcarii, nową Islandzką i  inne pro demokratyczne trendy,
między innymi projekty SWD i ich zastosowanie w naszym regionie.

Na koniec poruszę temat wypaczenia demokracji przedstawicielskiej, ale również niebezpieczeństwa związane z DB.
Z tym ostatnim może być ciężko.

A tytuł, trochę długi:

Nie pytaj się co Polska może zrobić dla Ciebie, tylko co Ty możesz zrobić dla Niej.

I co Wy na to?

Robert Fiałek
Portret użytkownika Robert Fiałek

Naprawdę fajny pomysł.
A co powiesz na tytuł: "Nie pytaj co możesz zrobić dla kraju bo nic nie możesz"?

Renek
Portret użytkownika Renek

Ambitnie!

Może pokrewnie jeszcze coś o petycjach ?

 

(i trzymam kciuki)

adevo
Portret użytkownika adevo

Uważam, że nie można pominąć problematyki referendów lokalnych na wniosek mieszkańców w Lubinie i Mielnie. Tam chodzi o sprawy związane z rolą suwerena, jak przewiduje to konstytucja RP oraz z bezpośrednim zastosowaniem postanowień konstytucji RP.
Interesujące jest też przewaga konstrukcji prawa o ref. lok. w Polsce nad podobnymi postanowieniami w Niemczech i USA. Patrz, uwagi w opracowaniu Mielno bez atomu

Mielno/ Gąski Lokalizacja energetyki atomowej
Poszanowanie przez władze centralne wyniku referendum lokalnego

http://pl.indymedia.org/pl/2012/04/55527.shtml

http://idb.nowyekran.pl/post/58026,gmina-mielno-bez-atomu

http://iddd.salon24.pl/404778,gmina-mielno-bez-atomu

http://iddd.de/umtsno/atomowyPL/StrefaMielnobezatomu.pdf

Po niemiecku:
http://iddd.de/umtsno/atomowyPL/MielnoatomfreieZone.pdf

Lubin - Lokalizacja kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
Lekceważenie przez władze centralne wyniku referendum lokalnego
http://idb.nowyekran.pl/post/50935,aha-gminy-lubin

Pozdrowienia z Hamburga
Krzysztof Puzyna
Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej
http://iddd.de/idb.htm
"Narody Europy dojrzały do Demokracji Bezpośredniej. Prawdziwi Suwereni posiadają naturalne prawo do samorządzenia i do rozstrzygania o własnym losie. Jak mówią Szwajcarzy: Naród ma zawsze rację nawet, jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją."

Jan Wiem
Portret użytkownika Jan Wiem

Referendum jako najważniejsza instytucja demokracji

   Myśląc o demokracji, mamy przed oczami polityków walczących o dominację w sejmie i mediach. Przypominamy też sobie ostatnie wybory w których to partie straszyły się sobą nawzajem,
zamiast przedstawić swoje programy. Z kolei nowym ruchom społecznym, skutecznie utrudniono możliwość wzięcia udziału w wyborach, co potwierdza wyrok Sądu Najwyższego.
Taki obraz naszej demokracji nie napawa optymizmem.
   Ale! Przecież mamy jeszcze instytucje referendum, w którym możemy bezpośrednio wyrazić swoją suwerenną wolę i wyznaczyć kierunek w jakim chcemy iść razem, w zgodzie.
  Niestety, również ta opcja sprawowania nadzoru Obywatelskiego nad Państwem jest ograniczona przez konstytucje. Zgodnie z jej ustaleniami, obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum krajowego w jakiejkolwiek sprawie, poparty nawet 30 mln podpisów może zostać odrzucony przez sejm, co miało miejsce już wiele razy, ostatnio w sprawie wieku emerytalnego, lub w ogóle nie dopuszczony przez marszałka sejmu do rozpatrzenia.

Mówi o tym art. 125 konstytucji:
referendum ogólnokrajowe, ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów lub Prezydent za zgodą Senatu.

A także art. 10 konstytucji:
władzę ustawodawczą sprawuje sejm i senat, a władzę wykonawczą prezydent RP i rada ministrów.

Z kolei te dwa poprzednie art. są sprzeczne z 4 art.:
1. Władza zwierzchnią w Rzecz Pospolitej Polskiej należy do narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
  
   Wiec mówienie o naszej konstytucji że jest demokratyczna niestety jest przesadą, ponieważ występuje w niej zasadnicza sprzeczność uniemożliwiająca bezpośrednią kontrolę Obywatelską nad postępowaniem rządu. Gdy już nasi „panowie” premierzy, prezydenci, posłowie i senatorowie, wybiorą się na swoje stanowiska, nam pozostaje już tylko bierne oglądanie w telewizji ich wygłupów, wpadek, teatralnych wystąpień i zapewnień że wszystko jest w porządku gdy emigracja młodzieży z powodu braku perspektyw wyludnia Polskie wsie i miasta.
    Nie wszystko jednak stracone, pomimo że nie mamy wpływu na decyzję na poziomie krajowym, to art.170 konstytucji dotyczący referendum lokalnego, pozwala lokalnym społecznością blokować takie projekty władz centralnych, jak na przykład budowa elektrowni atomowej w Mielnie.
Tamtejsza społeczność, zmuszona do obrony własnego zdrowia przed niebezpieczeństwem energetyki atomowej, zorganizowała się i dzięki referendum zablokowała budowę reaktora.
Po tym pstryczku w nos, władza w spotach telewizyjnych przekonuje nas, że reaktor atomowy to „ekologiczne źródło energii”, ciekawe co na to mieszkańcy Czarnobyla i Fukushimy.
   W referendum lokalnym w drodze głosowania mieszkańcy województwa, powiatu lub gminy wyrażają swoją wolę min. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki. W referendum można głosować również w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Koszty takiego referendum w naszym mieście to około 100 tys. złotych. Nie jest to drogo ,biorąc pod uwagę koszty ciągle zmienianych projektów, które napychają kieszenie biurom projektowym, a i tak nie są realizowane. Takie referendum np. w sprawie zagospodarowania placu Sikorskiego i stawów rybnych zobligowało by Urząd Miasta Siedlce
do podążania wyznaczoną przez mieszkańców drogą, zamiast narażać nas na koszty przeskakując od projektu do projektu.
   
  
   Stabilizacja władzy jest warunkiem zrównoważonego rozwoju, nadzorcza funkcji referendum powoduje że słabe, niekonstruktywne, kłótliwe rządy są blokowane i muszą się dostosować do woli   obywateli. A dobre rządy działające zgodnie z naszymi potrzebami, mają poparcie w społeczeństwie potrzebne do przeprowadzania trudnych reform np. dotyczących emerytur.
   Aby nie być gołosłownym wystarczy przypomnieć największe osiągniecie Szwajcarii, czyli jej system polityczny w pełni wykorzystujący obywatelską inicjatywę. Już 200 lat temu, rozpoczął się tam proces stopniowej przemiany systemu z przedstawicielskiego na uczestniczący, dlatego teraz widzimy efekty w postaci stabilnej gospodarki, odpornej na kryzys i zadowolonych mieszkańców, co jest najważniejszą miarą sukcesu. Pomimo występowania tam wielu tradycyjnych  grup etnicznych np.: szwajcarów -  francusko; niemiecko; włosko i hiszpańsko języcznych,
to dzięki referendom wypracowują oni porozumienie, które zadowala wszystkich i integruje społeczeństwo.
   Gdy u nas po wyborach następuję tak zwana odwilż czyli przetasowania na strategicznych stanowiskach skarbu państwa, zostają porzucone ważne reformy (np.: reforma emerytur), w Szwajcarii nie zmienia się nic ponieważ rząd taki czy inny musi podążać drogą już dawno określoną przez obywateli.
   Świetnym przykładem dbania tego systemu o środowisko jest przeniesienie transportu ciężkiego na tory, odciążyło to ruch lokalny, przyczyniło się do oszczędności w wydatkach na infrastrukturę drogową i ocaliło krajobraz przed poszatkowaniem siecią autostrad.
   Innym przykładem odpowiedzialnych decyzji Szwajcarów może być niedawne referendum w sprawie wydłużenia urlopu pracowniczego z 4 do 6 tygodni, był to wniosek związków zawodowych, został on odrzucony większością głosów, ponieważ zmniejszył by konkurencyjność gospodarki.

Rafał Strzelczyk
Portret użytkownika Rafał Strzelczyk

Jan Wiem, mogę wykorzystać twój tekst ,przeredagować do moich lokalnych potrzeb i zamieścić na portalu funkcjonującym w mojej gminie (nowa-stepnica.x25.pl) ?

Jan Wiem
Portret użytkownika Jan Wiem

Ależ oczywiście, proszę bardzo.

Jest nie pełny, zbieram się żeby uzupełnić go o informację na temat narzędzi przygotowanych przez Stowarzyszenie Więcej Demokracji, wywiad z prezesem Szwajcarskiej firmy Stadler oddział w Siedlcach i info na temat działań partji DB.

I wtedy przepchnę go do druku.

adevo
Portret użytkownika adevo

Referendum mieszkańców przeciwko nadajnikom mikrofal skuteczne!

http://idb.nowyekran.pl/post/65828,referendum-mieszkancow-przeciwko-nada...

wpis gościa: 15.06.2012 17:30 
Zlikwidowano nadajnik GSM na os. Kosmonautów w Poznaniu

Instalację mikrofalową na jednym z bloków na Winogradach zdemontowano 25 października 2011 roku. Przeciwko instalacji protestowali mieszkańcy osiedla, którzy pół roku temu przegłosowali jej usunięcie w referendum.

adevo
Portret użytkownika adevo

Proatomowe referendum w Gryfinie
Krzysztof Puzyna, środa, 6 czerwca 2012

Gryfino położone jest nad Odrą, bezpośrednio w strefie granicznej z Niemcami. Najwyższe organy PO ze Szczecina zainicjowały referendum lokalne na terenie gminy Gryfino. Z dużym prawdopodobieństwem pomysł wyszedł od Wojewody Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza.

Mieszkańcy odpowiadali na pytanie "Czy jesteś za lokalizacją elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym na terenie Gminy Gryfino?".

Aby referendum było ważne musiało zagłosować, co najmniej 30 proc. uprawnionych. Frekwencja referendum wyniosła 13,79 proc, uprawnionych do głosowania w gminie było 25 278 osób. Głosów ważnych oddano 3 445, nieważnych 42.

2 441 osób odpowiedziało TAK na pytanie referendalne, zaś 1004  odpowiedzi były na NIE. Analizując wynik referendum Rada Miejska ma poparcie tylko u 9,7 proc uprawnionych do głosowania to znaczy u tych, którzy zagłosowali na TAK. Inni, głosujący na NIE, oddający nieważne głosy oraz "głosujący" pilotem TV, czy biletem na EURO 2012 polityki Rady Miejskiej nie popierają.

Mieszkańcy Gryfina nie dali się zmanipulować. Ludzie to nie masa przetargowa, mając własny rozum, zagłosowali pilotami do telewizorów, wybrali EURO 2012.

http://idb.nowyekran.pl/post/64559,proatomowe-referendum-w-gryfinie

http://idb.nowyekran.pl/post/65077,gmina-gryfino-bez-atomu-mieszkancy-wy...